Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. ZWROTY/ODSTĄPIENIE 
  1.1. Procedura zwrotów została szczegółowo opisana w regulaminie w §7 (www.wyoblarz.pl/regulamin) i jest zobowiązująca. Niniejszy skrót informacji stanowi jedynie informację wspomagającą Klienta w procesie zwrotu.
  Tutaj znajdziesz skrót informacji oraz formularze ułatwiające proces zwrotu towaru. 
  1.2 Przed odstąpieniem od  umowy zapoznaj się szczegółowo z §7 w Regulaminie sklepu.
  1.3 Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
  1.4 W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: wyoblarz@wyoblarz.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  1.5 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz dostępny jako załącznik do Regulaminu sklepu, a także w zakładce https://wyoblarz.pl/zwrotyreklamacje 
  1.6  Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  1.7. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący, jednakże Sprzedający zwraca Kupującemu wartość zakupionego towaru wraz z wartością najtańszej opcji dostawy towaru dostępnego w sklepie.
  1.8. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  1.9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
  1.10. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego/używanego.
  1.11. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz przesyłki zwracanego towaru.
  1.12. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 2. REKLAMACJE
  2.1. Procedura reklamacji została szczegółowo opisana w regulaminie w §8 (www.wyoblarz.pl/regulamin) i jest zobowiązująca. Niniejszy skrót informacji stanowi jedynie informację wspomagającą Klienta w procesie reklamacji.
  Tutaj znajdziesz skrót informacji oraz formularze ułatwiające proces reklamacji towaru.
  2.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
  2.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Sportowa 1, Rokietnica 62-090 lub poprzez e-mail na adres wyoblarz@wyoblarz.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych poprzez wypełnienie  załącznika w formacie .pdf (do pobrania i wypełnienia).
  2.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.